021-88731567

فرق کار و شغل

فرق کار و شغل
خلاصه

در هر سازمان و مجموعه‌ای که کار می‌کنیم، باید بکوشیم، غیرقابل جایگزین باشیم.

14 3 99

در هر سازمان و مجموعه‌ای که کار می‌کنیم، باید بکوشیم، غیرقابل جایگزین باشیم.
اگر امروز از شرکتی رفتيم، می بايست جای خالی مان کاملا حس شود و اگر هیچ اتفاقی نیفتاد، بیانگر اینست که از تمام ظرفیت هاي خويش استفاده نکرده‌ايم.

بهتر است همیشه به “کار کردن” فراتر از “شغل”و “اشتغالبی اندیشیم.”شغل” یعنی چیزی که به آن مشغولیم و کسی که خود را شاغل می‌داند و مشغول بودن برایش کفایت مي کند، دستاورد بزرگی خلق نخواهد کرد.

در کار خود می بایست همچون یک هنرمند عمل نمائیم زیرا هنرمندها از “کار” حرف می‌زنند نه از ” شغل”، آنها هميشه می‌گویند:
 "یک کار جدید ارائه کرده‌ام"
هنرمند اگر کار نکند، مشغول بودن به هنر، برایش اعتباری ندارد،آن هایی که فقط مشغول اند، به سادگی با فرد دیگری که دنبال اشتغال است جایگزین می‌شوند اما آنهایی که کار می‌کنند به راحتي قابل جایگزینی نیستند.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)