021-88731567

انقلاب هندی (نگاهی به صنعت خودروی هند)

انقلاب هندی (نگاهی به صنعت خودروی هند)
خلاصه

در سال های 2008 و بعد از آن، هند شاهد انقلابی در صنعت خودرو خواهد بود. اين انقلاب با توليد خودرويي به قيمت بسيار ارزان رخ می دهد كه صنعت خودروسازان جهــان را نيــز تحت تأثير قرار خواهد داد.

6 3 99


در سال های 2008 و بعد از آن، هند شاهد انقلابی در صنعت خودرو خواهد بود. اين انقلاب با توليد خودرويی به قيمت بسيار ارزان رخ می دهد كه صنعت خودروسازان جهــان را نيــز تحت تأثير قرار خواهد داد. شــركت خودروســازی تاتا در هند، خودرويی توليد مي كند كه اغلب توليدكنندگان همواره خواســتار آن بوده اند.

اين انقلاب هندی با توليد خودرويی به قيمت 2500 دلار رخ مي دهد. خودرويی كه به نياز بســياري از اقشــار متوسط اين كشــور پاسخ خواهد داد. اين خودرو در بازاری توليد مي شود كه بزرگترين خودروسازان جهان (شــركت های مهم ژاپنی، فرانسوی، آلمانی و آمريكایی) در حال توليد خودرو در آن هستند. بازار هند، بازاری روبه رشــد اســت كه علت آن، وجود جمعيت بالای ميانسال در اين كشور است.

طبقه متوسط دراين كشور رو به افزايش بوده و براساس آمار منتشر شده، از سال آينده ميلادی، چين را به عنوان بزرگترين بازار خودرو پشت سر مي گذارد. اين رويداد بر اســاس آمار منتشره از سوی نهادهای بين المللی خدمات پيش بينــي صنعت خودرو رخ خواهد داد. برای بهره برداری از اين فرصت، توليدكنندگان بــزرگ خارجی و داخلی رنگارنگی كه در بازار هند حضور دارند، در تلاش اند تا با توليد خودروهای كوچک و ارزان، به نياز بازار پاسخ دهند.

اين تلاش، به رقابت ميان توليدكنندگان جهانی خودرو منجر شده تا به روش های توليد جديد روي آورده و هزينه توليد را كاهش دهند. «جاديش خاطر»، مديرعامل شــركت موراتی/ سوزوكی، در اين باره مي گويد: «اگر از يك ميليارد هندي بپرســيد، 99 درصــد ميگويند خودرو می خواهند، ولي سئوال اساسی اين است كه چه تعدادی از آن ها توان خريد دارند؟» در اين بازار، همه به دنبال خودرويی كوچک و ارزان هستند ولي با چهار در نه دو در. دليل اين امر آن اســت كه تعداد خانواده در هند رو به رشد است.


منبع
وب سایت شخصی علی فلاح حسینی

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)