021-88731567
m8.jpg
  • m8.jpg

مديريت استراتژيک پیشرفته

خلاصه

اهمیت آینده نگری و تفکر استراتژیک و نقش آن در راهبری و موفقیت کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست. فرآیند مدیریت استراتژیک ابزاری است برای تحقق این رویکرد در قالب سه فاز تدوین استراتژی ها، جاری سازی استراتژی ها و نهایتاً ارزیابی و پایش تحقق استراتژی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک ابتدا تحلیل مسائل، رویدادها و مشکلات پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، صورت گرفته و راهبردهای ممکن از تحلیل اطلاعات در چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات تحلیل پیشنهاد می‌شود. مدیرانی که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند براحتی از آن ها در حل مسائل و تصمیم گیری‌های مختلف کمک بگیرد. در این کارگاه ضمن مروری بر مفاهیم و مقدمات مدیریت استراتژیک، سعی خواهد شد تا فعالیت ها، ابزارها و نحوه کارکرد آن ها در سه فاز تدوین اجرا و ارزیابی به طور کامل تشریح و ارائه گردد. همچنین یک نمونه کامل اجرا شده این فرآیند نیز در یکی از شرکت های داخلی سرآمد بررسی خواهد شد.

هدف کارگاه:
ارتقاء سطح دانش فراگیران در فرآیند تدوین و جاری سازی استراتژی ها
سرفصل های کارگاه:

مروری بر مفاهیم کلی مدیریت استراتژیک

سطوح استراتژی ها
بررسی فرآيند برنامه ريزی استراتژيک و مراحل آن
بررسی تدوين عناصر بنيادين استراتژيک (مأموريت؛ چشم انداز؛ ارزش ها؛ شايستگی های كليدی و مزيت رقابتی)
تحليل ذينفعان و آشنایی با مدل فریمن
تحليل محيط درونی و محيط بيرونی
آشنايی با ماتريس بررسي رقابت (CPM)
تحليل و انتخاب استراتژی
   - آشنايی با ماتريس SWOT
   - آشنايی با ماتريس رشد و سهم بازار گروه مشاورين بوستون (BCG)
   - آشنايی با ماتريس جذابيت صنعت ـ قوت سازمان (GE & McKinsey)
   - آشنايی با ماتريس داخلي و خارجي (IE)
   - آشنايی با ماتريس استراتژی اصلی (Grand Strategy)
   - آشنايی با ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک(SPACE)  
هدف گذاری و ويژگي های آن
برنامه ها؛  اقدامات اجرايی
مديريت عملكرد
   - آشنايی با مدل کاپلان و نورتون (مدل ارزيابي متوازن(BSC) ) در تحليل عملکرد سازمان

مخاطبین:

کارشناسان، مسئولین و مدیران مرتبط حوزه استراتژیک در سازمان هایی که برنامه ریزی استراتژیک مقدماتی در آن صورت گرفته و در حال اجرا است.

 زمان کارگاه: 16 ساعت