021-88731567
20.jpg
  • 20.jpg

تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM-2013

خلاصه

سازمان های متعالی، پايه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورمان را تشكيل می دهند و با دستاوردهای ارزشمند خود، الهام بخش و الگوی ديگر سازمان ها هستند و آن ها را به حركت در مسير تعالي ترغيب مي كنند. این سازمان ها در تلاش برای تحقق اهداف، همواره ارزش آفريني مداومی در همه ابعاد کسب کار از رهبری و استراتژی گرفته تا فرآیندها و کارکنان و ... دارند. الگوی تعالی سازمانی بر گرفته از مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) در دو بخش معیارهای توانمندساز (رهبری، استراتژی، کارکنان، منابع و شرکاء، فرآیندها) و معیارهای نتایج (نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد) با 32 زیر معیار و مفاهیم بنیادین 10گانه تعریف و پیاده سازی شده و بر اساس منطق ارزیابی (RADAR) ارزیابی و پایش می گردد.

هدف کارگاه:
ارتقاء سطح دانش فراگیران پیرامون تعالی سازمانی و مدل مدیریت کیفیت بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)
سرفصل های کارگاه:

مروری بر تاریخچه مدل های تعالی و جوایز کیفیت

بررسی مفاهیم بنیادین تعالی
بررسی معیارها و امتیازات آنها در مدل تعالی EFQM
بررسی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی
برررسی روش های خودارزیابی
سطوح تعالی در مدل EFQM

مخاطبین:

 کارشناسان، مسئولین و مدیران حوزه تعالی سازمانی، استراتژی، طرح و برنامه و ...

زمان کارگاه: 8 ساعت