021-88731567
140.jpg
  • 140.jpg

مديريت استراتژيک مقدماتی

خلاصه

اهمیت آینده نگری و تفکر استراتژیک و نقش آن در راهبری و موفقیت کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست. فرآیند مدیریت استراتژیک ابزاری است برای تحقق این رویکرد در قالب سه فاز تدوین استراتژی ها، جاری سازی استراتژی ها و نهایتاً ارزیابی و پایش تحقق استراتژی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک ابتدا تحلیل مسائل، رویدادها و مشکلات پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، صورت گرفته و راهبردهای ممکن از تحلیل اطلاعات در چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات تحلیل پیشنهاد می‌شود. مدیرانی که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند به راحتی از آن ها در حل مسائل و تصمیم گیری‌های مختلف کمک بگیرد. در این کارگاه سعی بر آن خواهد شد تا با ارائه مفاهیم و ادبیات مدیریت استراتژیک و تشریح زیر فرآیند مخاطبان آشنایی خوبی با این ابزار و نحوه کارکرد آن پیدا کنند.

هدف کارگاه:
ارتقاء سطح دانش فراگیران در فرایند مدیریت استراتژیک
سرفصل های کارگاه:

   - مروری بر سير تحول برنامه ريزي استراتژيک 

   - آشنايی با سطوح و انواع استراتژی ها
   - آشنايی با فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و مراحل آن
   - آشنایی با عناصر بنيادين استراتژيک و اركان جهت ساز   
   - تحليل ذينفعان  
   - آشنايي با ماتريس SWOT  
   - تحليل و انتخاب استراتژی 
   - هدف گذاری و ويژگی های آن 
   - برنامه ها و اقدامات اجرايی 
   - مروری بر مديريت عملكرد

مخاطبین:
کارشناسان و مسئولین مرتبط حوزه استراتژی در سازمان های مبتدی در تدوین برنامه استراتژیک

زمان کارگاه:  8 ساعت