021-88731567

محصولات

صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کارگاه استارت آپ ناب

استارت‌آپ‌ ناب یکی از جدیدترین و کاربردی ترین روش هایی است که در طول چند سال اخیر در سیلیکون ولی به کار گرفته شده است و کاربرد آن همچنان در سراسر دنیا رو به افزایش است. در این کارگاه مخاطبان فرا می گیرند که چطور می توان به طور پیوسته و سریع نوآوری ایجاد نمود و ریسک شکست را کاهش داد. از طرفی در قالب همین کارگاه، مخاطبان ایده خود را با این متدولوژی اجرا می نمایند.

تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM-2013

سازمان های متعالی، پايه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورمان را تشكيل می دهند و با دستاوردهای ارزشمند خود، الهام بخش و الگوی ديگر سازمان ها هستند و آن ها را به حركت در مسير تعالي ترغيب مي كنند. این سازمان ها در تلاش برای تحقق اهداف، همواره ارزش آفريني مداومی در همه ابعاد کسب کار از رهبری و استراتژی گرفته تا فرآیندها و کارکنان و ... دارند. الگوی تعالی سازمانی بر گرفته از مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) در دو بخش معیارهای توانمندساز (رهبری، استراتژی، کارکنان، منابع و شرکاء، فرآیندها) و معیارهای نتایج (نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد) با 32 زیر معیار و مفاهیم بنیادین 10گانه تعریف و پیاده سازی شده و بر اساس منطق ارزیابی (RADAR) ارزیابی و پایش می گردد.

مديريت استراتژيک مقدماتی

اهمیت آینده نگری و تفکر استراتژیک و نقش آن در راهبری و موفقیت کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست. فرآیند مدیریت استراتژیک ابزاری است برای تحقق این رویکرد در قالب سه فاز تدوین استراتژی ها، جاری سازی استراتژی ها و نهایتاً ارزیابی و پایش تحقق استراتژی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک ابتدا تحلیل مسائل، رویدادها و مشکلات پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، صورت گرفته و راهبردهای ممکن از تحلیل اطلاعات در چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات تحلیل پیشنهاد می‌شود. مدیرانی که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند به راحتی از آن ها در حل مسائل و تصمیم گیری‌های مختلف کمک بگیرد. در این کارگاه سعی بر آن خواهد شد تا با ارائه مفاهیم و ادبیات مدیریت استراتژیک و تشریح زیر فرآیند مخاطبان آشنایی خوبی با این ابزار و نحوه کارکرد آن پیدا کنند.

مديريت استراتژيک پیشرفته

اهمیت آینده نگری و تفکر استراتژیک و نقش آن در راهبری و موفقیت کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست. فرآیند مدیریت استراتژیک ابزاری است برای تحقق این رویکرد در قالب سه فاز تدوین استراتژی ها، جاری سازی استراتژی ها و نهایتاً ارزیابی و پایش تحقق استراتژی ها در فرآیند مدیریت استراتژیک ابتدا تحلیل مسائل، رویدادها و مشکلات پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، صورت گرفته و راهبردهای ممکن از تحلیل اطلاعات در چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات تحلیل پیشنهاد می‌شود. مدیرانی که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند براحتی از آن ها در حل مسائل و تصمیم گیری‌های مختلف کمک بگیرد. در این کارگاه ضمن مروری بر مفاهیم و مقدمات مدیریت استراتژیک، سعی خواهد شد تا فعالیت ها، ابزارها و نحوه کارکرد آن ها در سه فاز تدوین اجرا و ارزیابی به طور کامل تشریح و ارائه گردد. همچنین یک نمونه کامل اجرا شده این فرآیند نیز در یکی از شرکت های داخلی سرآمد بررسی خواهد شد.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی