021-88731567

ارکان جهت ساز

ایجاد یک برند معتبر در صنعت مشاوره مدیریت در کشور

چشم انداز
ایجاد یک برند معتبر در صنعت مشاورهمدیریت   در کشور  (تبدیل شدن به يكي از 10 شركت مشاوره برتر ايران)


مأموریت
تسریع فرایند تحول کسب و کارها به سمت  رشدی  پایدار از طريق ارائه خدمات مشاوره مديريت


اصول اخلاقی و ارزش های گروه: (اعتماد)
  • ارجحيت اهداف تيم به اهداف شخصی
  • علم اندوزي مستمر
  • تعلق كاری
  • مثبت انديشی، صداقت،‌ شفافيت
  • احترام متقابل اعضاء تيم به يكديگر و به مشتری
  • دور انديشی و دگر انديشی


شعار گروه
ویهان مشاوری مطمئن