021-88731567

معرفی مؤسسین

مختصری از رزومۀ مؤسسین گروه مشاوران مدیریت ویهان به شرح ذیل می باشد:

                                      
     
      پیام کوثری                                                                                                              
        

           مدارج تحصیلی 
           دکترای مدیریت کسب وکار
           کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


           سوابق حرفه ای
           عضوء اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 
          
         
 

 
          محمد نصراللهی
 

           مدارج تحصیلی
           دکترای مدیریت کسب وکار
           کارشناسی ارشد حسابداری

 

           سوابق حرفه ای
           عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
           عضو انجمن حسابداران خبره

           مشاور امور مالی - مالیاتی گروه آرمان
           مشاور امور مالی - مالیاتی شرکت یکتا فلز خاورمیانه

 


 
 
           پژمان ارژنگ

           مدارج تحصیلی
           دکترای مدیریت کسب و کار
           کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی)


           سوابق حرفه ای
           عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
           مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت بهکاوان
           بنیانگذار فروشگاه اینترنتی مدیران به روز