021-88731567
kkk.jpg
  • kkk.jpg

مالی و سرمایه گذاری

اغلب تصمیم مدیران تبعات مالی دارد، بنابراین اطلاعات مالی اهمیت بسیار می‌یابد. وظیفه تدارک اطلاعات مالی بر عهده مدیر مالی است.
خلاصه

اغلب تصمیم مدیران تبعات مالی دارد، بنابراین اطلاعات مالی اهمیت بسیار می‌یابد. وظیفه تدارک اطلاعات مالی بر عهده مدیر مالی است.


توضیحات

 
مقدمه
مدیریت مالی نیز از جمله دستاوردهای این پیچیدگی است. اصلی‌ترین مؤلفه تصمیم‌گیری اطلاعات است و اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌ها نقشی بسیار مهم و اساسی دارند. اغلب تصمیم مدیران تبعات مالی دارد، بنابراین اطلاعات مالی اهمیت بسیار می‌یابد. وظیفه تدارک اطلاعات مالی بر عهده مدیر مالی است. به همین علت، اهمیت مدیریت مالی، در شاخه‌های تخصصی مدیریت بیشتر شده است. بسیاری از شواهد به‌دست‌آمده درباره فعالیت‌های تجاری نشان می‌دهد که در مواقع بحرانی، مدیران مالی ناجی بسیاری از واحدهای انتفاعی بوده‌اند، زیرا راه‌کارهای پیشنهادی و تصمیمات اتخاذشده از طرف آنان با تحقق یا عدم تحقق اهداف بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای انتفاعی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارند.


قلمرو مدیریت مالی را می‌توان با توجه به اهمیت امور مالی در اداره بنگاه‌های اقتصادی، تجربه تاریخی مدیریت مالی در شرکت‌ها، وظایف مدیر مالی، ابزارها و روش‌های علمی استفاده ‌شده در این حوزه، کاربرد روز افزون یافته‌های این رشته علمی در بسیاری از تصمیمات استراتژیک و بلندمدت، تدارک اطلاعات مالی سودمند در تصمیم‌گیری و نقش آن در تحقق اهداف واحدهای انتفاعی، تبیین و مشخص نمود.

فرآیند پروژه
از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط مشاور در اين بخش می توان به موارد زير اشاره نمود:
   - ایجاد و بهسازی واحد حسابداری شرکت ها
   - عارضه یابی و سیستم دهی به امور مالی شرکت
   - مشاوره در تأمین سرمایه
 


ویهان مشاوری مطمئن