021-88731567
iiuu.jpg
  • iiuu.jpg

منابع انسانی

همان‌طور كه می­دانیم امروزه در بین منابع سازمانی «منابع انسانی» باارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمايه هر سازمان است.
خلاصه

همان‌طور كه می­ دانیم امروزه در بین منابع سازمانی «منابع انسانی» باارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمايه هر سازمان است.


توضیحات


مقدمه
همان‌طور كه می­ دانیم امروزه در بین منابع سازمانی «منابع انسانی» با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمايه هر سازمان است. به عبارت ديگر منابع انسانی هر سازمان، منبع اصلی، زاينده مزيت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است. پس يكی از عمده­ ترينبرنامه ریزی  سازمانی، برنامه­ ريزی منابع انسانی است .بررسی فراز و فرودهای توسعه منابع انسانی نشان می‌دهد كه امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و در توسعه سازمان­ ها بیش از پیش نمايان گشته است.

از اين رو در عصر جديد به «انسان» در مديريت به‌ عنوان «سرمایه بی‌پایان» و با ارزش می‌نگرند؛ زيرا ديگر به خوبی روشن است كه كاهش بالنده سرمایه انسانی منجر به كاهش بهره‌وری و تولید می ­شود. به عبارت ديگر متفكران علم مديريت بر اين اعتقاد اند كه كاركنان را بايد مبنا و ريشه اصلی بهبود كیفیت و بهره‌وری دانست و آن‌ها را مبنای اصلی فرآيند افزايش کارایی و نوعی سرمايه به حساب آورد.


فرآیند پروژه
از مهمترين اقدامات قابل اجرا توسط مشاور در اين بخش می توان به موارد زير اشاره نمود:
   - ارزیابی عملکرد کارکنان
   - ایجاد سیستم جانشین پروری در سازمان
   -
ایجاد سیستم مدیریت استعداد در سازمان
   - آموزش کارکنان
   - مشاوره خرید نرم افزارهای حوزه منابع انسانی


 
ویهان مشاوری مطمئن